Preskočiť na obsah

 2 0 1 6
<<  december >>
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
DECEMBER 2016

1. 12. 1936 * PhDr. Ján Koška, DrSc., Dr. h. c., Budiná († 11. 5. 2006 Bratislava), literárny vedec, básnik a prekladateľ, bulharista. Pôsobil ako redaktor v denníku Smena, v Čs.-sovietskom inštitúte SAV, pracoval v SAV, bol riaditeľom Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV. Externe pedagogicky pôsobil na FF UK. Je autorom množstva monografií, piatich básnických zbierok, reportážnej knihy o Bulharsku, rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť z bulharčiny a ruštiny. Ako scenárista a libretista spolupracoval s rozhlasom, televíziou, filmom a divadlom. Bol nositeľom viacerých domácich a zahraničných ocenení. - 80. výročie narodenia, 10. výročie úmrtia

1. 12. 1941 * Marianna Grznárová, Rudno nad Hronom, poetka a prozaička, autorka pre deti a mládež, dramaturgička a scenáristka. Bola redaktorkou denníka Ľud, dramaturgičkou Hlavnej redakcie pre deti a mládež ČST v Bratislave. Knižne debutovala zbierkou poézie Vstupujte bosí, venovala sa tvorbe pre deti a mládež (najznámejšia kniha Kubko a Maťko - knižná podoba TV seriálu Pásli ovce valasi). - 75. výročie

3. 12. 1941 * Bronislav Križan, Bratislava († 20. 12. 2012 Bratislava), herec. Začínal v nitrianskom divadle, bol členom Novej scény v Bratislave, aj jej umeleckým šéfom. Účinkoval vo filmoch (Námestie sv. Alžbety, Nevesta hôľ, Popolvár najväčší na svete...), v televízii (Živý bič, Zbojníci, Chlapec a husle, Dies irae a i.. Vyučoval na konzervatóriu v Bratislave. Literárny fond mu udelil cenu za celoživotné dielo. - 75. výročie narodenia

4. 12. 1956 † Edmund Gwerk, Bratislava (* 15. 2. 1895 Banská Štiavnica), maliar, jeden z najvýraznejších maliarov medzivojnového a povojnového obdobia, ľavicový intelektuál. Spočiatku rozvíjal realistickú portrétnu a krajinársku tvorbu v duchu tradícií akademickej maľby, neskôr prešiel k expresívnemu maliarskemu výrazu. Vystavoval individuálne i na kolektívnych výstavách. Jeho diela sú okrem SNG aj v ďalších galériách. V r. 1919 sa zapojil do činnosti Maďarskej komúny a počas 2. svetovej vojny do ilegálneho protifašistického hnutia aj do príprav SNP. - 60. výročie úmrtia

5. 12. 1941 * Igor Bázlik, Banská Bystrica, hudobný skladateľ, aranžér, klavirista, dirigent. Pracoval v Čs. rozhlase v Bratislave. Komponoval muzikály (napr. Plné vrecká peňazí), opery (detská opera Polepetko), scénickú hudbu pre divadlo, rozhlas a televíziu, hudbu k animovaným filmom, zborové skladby, úpravy ľudových piesní, duchovnú hudbu aj tanečné piesne (K. Duchoň a E. Kostolányiová získali za jeho pieseň Chvála humoru Bratislavskú lýru. - 75. výročie narodenia

5. 12. 1946 * Vladimír Rusó, Praha, organista, čembalista, hudobný skladateľ. Dlhé roky spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice a Slovenským komorným orchestrom, so slovenskými, českými a zahraničnými dirigentmi, s komornými súbormi. Bol organizátorom aktivít v oblasti starej hudby, založil súbory starej hudby. Komponoval hudbu pre organ, klavír a čembalo, realizoval nahrávky pre Slovenskú televíziu.- 70. výročie narodenia

5. 12. 1946 * prof. PhDr. Soňa Szomolányiová, PhD., Poprad, sociologička, politologička, univerzitná profesorka. Pôsobila na FF UK, viedla Inštitút stredoeurópskych štúdií na UK, pracovala ako vedúca vedecká pracovníčka v Sociologickom ústave SAV. Prednášala na univerzitách vo Švajčiarsku, Švédsku, na medzinárodných podujatiach na univerzitách v Stanforde, Mexiku City, Sapporo, Tokiu a Paríži. Je autorkou monografie Kľukatá cesta Slovenska k demokracii a početných vedeckých, odborných štúdií a esejí, publikovaných doma i v zahraničí. Je členkou výkonného výboru European Political Science Net. - 70. výročie narodenia

5. 12. 1991 † Slavo Záhradník (* 10. 7. 1937 Nižná Boca), herec. Bol členom Činohry Novej scény, hral v Tatra Revue i v Divadle poézie. Uplatnil sa vo filme (Štyridsaťštyri, Smrť prichádza v daždi, Majster kat, Volanie démonov, Kára plná bolesti a i.), televízii, rozhlase a v dabingu. - 25. výročie úmrtia

7. 12. 1956 * Ľubomír Jarolín, Nitra. Tanečník, choreograf, tanečný pedagóg, folklorista. Tancoval v Lúčnici, vo FS Družba v Trenčíne a Oravan v Nižnej, ktorého je umeleckým vedúcim a choreografom. - 60. výročie narodenia

7. 12. 1956 * prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., Bratislava, sociologička, politička. Pracovala v Sociologickom ústave SAV - aj ako riaditeľka, pôsobila na FF UK, bola zástupkyňou riaditeľa Academie Istropolitany, založila a bola výkonnou riaditeľkou Nadácie S.P.A.C.E. - Centra pre analýzy sociálnej politiky v Bratislave. Pôsobila ako hosťujúca profesorka na univerzitách v USA, Veľkej Británii, Švédsku, Fínsku a Rakúsku. Bola tiež ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny, poslankyňou NR SR a prvou slovenskou premiérkou. V posledných rokoch pôsobila na Oxford University a na Robert Bosch Academy v Berlíne. - 60. výročie narodenia

9. 12. 1946 * Dušan Mitana, Moravské Lieskové, prozaik, esejista, scenárista. Patrí k najvýraznejším reprezentantom postmoderny v našej literatúre. Bol externým redaktorom Mladej tvorby, pracoval v literárnom časopise Romboid. Debutoval zbierkou poviedok Psie dni (1970). Okrem poviedok je autorom noviel (Patagónia) i románov (Koniec hry, Hľadanie strateného autora). Vydal 2 zbierky poézie, knihu rozhovorov a úvah, venuje sa filmovej a televíznej scenáristike. - 70. výročie narodenia

9. 12. 2006 † PhDr. Július Mésároš, DrSc. (* 28. 11. 1923 Čaka), historik. Vyše dvadsať rokov pracoval v SAV, kým ho v roku vylúčili z KSS a o prinútili odísť zo SAV so zákazom publikačnej činnosti. Napriek tomu sa podieľal na tvorbe syntetických Dejín Slovenska II. a III.. Po roku 1989 pracoval v Historickom ústave SAV. Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberal vývinom agrárnej otázky na Slovensku. Bol autorom hesiel z našich a svetových dejín pre Encyklopédiu Slovenska a encyklopedický časopis Pyramída. Držiteľ Zlatej medaily SAV a Ceny Daniela Rapanta. - 10. výročie úmrtia

10. 12. 1866 * Dušan Makovický, Ružomberok († 12. 3. 1921 Ružomberok), lekár, publicista, prekladateľ, vydavateľ, tolstojovec. Bol osobným lekárom L. N. Tolstého v Jasnej Poľane, kde žil aj po Tolstého smrti. Bol propagátorom tolstojizmu, v časopisoch publikoval Tolstého listy, preklady jeho menších beletristických prác, články o ňom, zápisky z ich stretnutí. Vydával preklady jeho diel. Jeho Jasnopolianske zápisky sú kronikou života Tolstého a jeho rodiny i spoločensko-kultúrnych pomerov v Rusku. - 150. výročie narodenia

10. 12. 1916 * Stanislav Kmeť, Dačov Lom († 7. 12. 2002 Banská Bystrica), kultúrny pracovník. Bol spoluzakladateľom a riaditeľom Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici, spoluzakladateľom Spevohry DJGT v Banskej Bystrici a riaditeľom DJGT. Podieľal sa i na založení Krajskej galérie v Banskej Bystrici (dnes Stredoslovenská galéria) a folklórneho súboru Urpín, zaslúžil sa o rekonštrukciu Thurzovho domu. - 100. výročie narodenia

11. 12. 1941 * prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc., Trnava, logik a metodológ. Pôsobil na FF UK v Bratislave, bol riaditeľom Ústavu filozofie a sociológie SAV a vedúcim vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV. Pedagogicky pôsobil aj na PU v Prešove a na UMB v Banskej Bystrici. Je autorom monografií, štúdií a odborných článkov vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. - 75. výročie narodenia

13. 12. 1926 † Alojz Štróbl (Alajos Stróbl, Strobel), Budapešť (* 21. 6. 1856 Kráľova Lehota), sochár. Jedna z najvýraznejších postáv stredoeurópskeho sochárstva svojej doby, vedúca osobnosť uhorského sochárstva na prelome 19. a 20. stor. V Budapešti popri komornej tvorbe realizoval množstvo verejných objednávok. V 1884 portrétoval cisára Františka Jozefa I. Do svojho rodiska sa vracal každé leto, v 1891 kúpil svoj rodný dom v Kráľovej Lehote a prestaval ho na vidiecke sídlo, v ktorom mal ateliér on aj jeho sestra Žofia, maliarka. Jeho socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri ako výtvor zaradený medzi najdokonalejšie sochy sveta. V 1913 ho panovník povýšil do šľachtického stavu a udelil mu predikát Liptovskohrádocký (de Liptó Ujvár). - 90. výročie úmrtia

13. 12. 1936 * Zuzka Lonská, vl. menom Zuzana Langerová, Bratislava, speváčka tanečnej hudby. Spievala aj džez a šansóny, nahrávala gramoplatne, účinkovala v rozhlase, vystupovala v bratislavskej Tatra revue. V r. 1968 emigrovala do Švédska, kde žije dodnes. - 80. výročie narodenia

16. 12. 1946 * Milan Adamčiak, Ružomberok, hudobný skladateľ, muzikológ, violončelista, tvorca akustických objektov, inštalácií, nekonvenčných hudobných nástrojov, performer, výtvarník, konceptuálny umelec. Ako jeden z prvých u nás sa venoval výskumu intermediálnych presahov - vzájomných vzťahov hudby, výtvarného umenia, poézie. Spolupracoval s výtvarnými umelcami na akciách, realizoval ojedinelé projekty a happeningy. Je nositeľom Danihelsovej ceny za hudbu (1997). - 70. výročie narodenia

17. 12. 1941 * prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., Borský Mikuláš, literárna historička, poetka, univerzitná profesorka. Prednáša na viacerých vysokých školách, venuje sa literárnovednému výskumu slovenského národného obrodenia, osobitne dielam Jána Hollého. Publikuje v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch, v literárnych časopisoch a pedagogických časopisoch, i v časopisoch duchovného zamerania. Píše poéziu, vydala knihu reflexií. - 75. výročie narodenia

17. 12. 1946 * Ján Piroh, Považská Bystrica († 30. 1. 2003 Bratislava), filmový dokumentarista, režisér, scenárista a kameraman. Pôsobil ako kameraman v Spravodajskom filme Štúdia krátkych filmov v Bratislave, podieľal sa na tvorbe filmových žurnálov Týždeň vo filme a Sonda. Jeho prvý celovečerný dokument Kangchenjunga získal cenu za najlepší film na medzinárodnej prehliadke filmov v San Sebastiane aj na medzinárodnom festivale o horách v Banffe. Ako druhý kameraman spolupracoval na Jakubiskových filmoch. Pracoval tiež v STV Bratislava a nakrúcal dokumentárne filmy pre Febio. - 70. výročie narodenia

19. 12. 1946 † Oldřich Hemerka, Košice (* 13. 11. 1862 Vrdy), organista, dirigent, zbormajster, hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní, organizátor hudobného života. V Bardejove založil Bardejovský spevokol a venoval sa zbieraniu šarišských piesní z okolia. - 70. výročie úmrtia

20. 12. 1956 * Pavol Kozma, Bratislava, džezový bubeník. Hral v skupinách Fermáta, Prúdy, Collegium Musicum, Jazz Q Martina Kratochvíla, Avion, vo vlastnej formácii Esprit. V USA založil skupinu Boston Drivers. - 60. výročie

23. 12. 1936 * PhDr. Viktor Krupa, DrSc., Nové Mesto nad Váhom, jazykovedec, prekladateľ, orientalista, vysokoškolský pedagóg, autor literatúry faktu. Medzinárodne uznávaný odborník na jazyky juhovýchodnej Ázie a Oceánie. Bol redaktorom vydavateľstva Mladé letá, vedeckým pracovníkom SAV. Prednášal na mnohých vysokých školách aj v zahraničí. Publikoval odborné monografie a knižné publikácie, množstvo štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a odbornej tlači. Zúčastnil sa na dlhodobejších vedeckovýskumných pobytoch (Nový Zéland, USA, Nemecko, Japonsko, Veľká Británia. Ako šéfredaktor viedol edíciu Asian and African Studies a neskôr interdisciplinárny časopis Human Affairs. Je autorom cestopisných kníh zo súčasnosti aj z histórie Pacifiku. Prekladal ľudové rozprávky a mýty národov Oceánie a Tichomoria a z anglosaskej literatúry knihy detektívneho, dobrodružného a historického žánru. Prekladal aj z japončiny. Je nositeľom Zlatej plakety Ľudovíta Štúra a Zlatej medaily SAV. - 80. výročie narodenia

23. 12. 1941 † Belo Klein-Tesnoskalský, Prešov (* 17. 3. 1853 Hybe), básnik, publicista, redaktor prekladateľ. Písal verše (po slovensky, nemecky a po maďarsky), fejtóny, črty, ľudovýchovné články, literárnohistorické štúdie aj autobiograficky zamerané práce. Do maďarčiny preložil niekoľko Hviezdoslavových sonetov a Vajanského básní. Prekladal z maďarskej a nemeckej literatúry. - 75. výročie úmrtia

23. 12. 1941 * prof. Viktória Stracenská, Prešov, koncertná speváčka, vokálna pedagogička, univerzitná profesorka. Počas svojej kariéry koncertnej umelkyne spolupracovala s významnými dirigentmi a premiérovala viaceré diela slovenských skladateľov. Nahrávala pre Čs. rozhlas i ORF. Pedagogicky pôsobila na VŠMU. - 75. výročie

23. 12. 1946 * Dr. h. c. Edita Gruberová, Bratislava, operná speváčka. Patrí medzi špičku svetového operného, ale aj koncertného a komorného speváckeho umenia. Už počas štúdia spievala v Lúčnici a hosťovala v SND, v r. 1968 sa stala laureátkou medzinárodnej speváckej súťaže vo francúzskom Toulouse. Bola sólistkou Opery DJGT v Banskej Bystrici, Štátnej opery vo Viedni. Spievala na najslávnejších operných scénach a festivaloch v Európe, USA a v Japonsku. Realizovala množstvo zvukových i vizuálnych nahrávok opernej, piesňovej a oratórnej hudobnej literatúry. Je čestnou predsedníčkou Bratislavských hudobných slávností, na ktorých opakovane koncertne vystupuje. Získala titul Österreichische Kammersängerin, je nositeľkou Zlatého čestného odznaku Za zásluhy o Rakúsku republiku, Hudobnej ceny Herberta von Karajana, nositeľkou Radu Bieleho dvojkríža II. triedy, Kríža prezidenta SR II. stupňa. - 70. výročie narodenia

23. 12. 1996 † Hela Volanská, vl. menom Chaja Wolfowitz, Praha (* 5. 12. 1912 Lodž, Poľsko), lekárka, prozaička. Po štúdiách v Bratislave zostala na Slovensku a zapojila sa do ľavicového hnutia. Počas druhej svetovej vojny bola ako komunistka a židovka internovaná v koncentračnom tábore v Novákoch, odkiaľ ušla a počas SNP v horách liečila partizánov. Písala vojnové a povstalecké prózy (Stretnutie v lesoch, Tajomstvo), reportáže zo zahraničia a romány z lekárskeho prostredia (Jed). Počas normalizácie bola vylúčená zo Zväzu slovenských spisovateľov a nesmela publikovať. - 20. výročie úmrtia

25. 12. 1986 † Emil Makovický, Banská Bystrica (* 12. 2. 1908 Hrabušice), maliar, ilustrátor. Venoval sa aj maľbe (krajiny, zátišia), kresbe, časopiseckej a knižnej ilustrácii (ilustroval aj detský časopis Slniečko) aj ostatnej knižnej grafike (obálky na knihy, vinety, portréty spisovateľov, knižné značky), navrhoval pohľadnice, diplomy. - 30. výročie úmrtia

26. 12. 1926 * Alojz Pepich, Hriňová († 12. 9. 1962 Bratislava), grafik, ilustrátor. Venoval sa knižnej ilustrácii (ilustroval vyše 30 kníh pre deti) i časopiseckej ilustrácii, grafike, plagátovej tvorbe. - 90. výročie narodenia

27. 12. 1976 † PhDr. Peter Hrivnák, Bratislava (* 16. 10. 1933 Bratislava), prekladateľ, filológ, redaktor. Bol redaktorom a šéfredaktorom časopisu Mladá tvorba, prednášal na FF UK. Prekladal z nemčiny a nordických jazykov. - 40. výročie úmrtia

28. 12. 1936 * Otto Böhm, Svaľava († 10. 10. 2014 Košice), kultúrno-osvetový pracovník, popredný tanečný expert. Pracoval v Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach a celý život sa venoval spoločenskému tancu ako umelecký vedúci tanečných klubov (aj zakladateľ viacerých tanečných klubov), lektor, choreograf a rozhodca (držiteľ najvyššej kategórie slovenskej aj medzinárodnej rozhodcovskej kvalifikácie). Vychoval mnohých tanečných majstrov a reprezentantov v športovom tanci. - 80. výročie narodenia

29. 12. 1926 * Július Vašek, Nové Zámky († 1. 5. 2009 Bratislava), herec. Začínal v Dedinskom divadle, bol dlhoročným členom Činohry Novej scény. Výrazne sa uplatnil vo filme (Drevená dedina, Štyridsaťštyri, Kapitán Dabač, Pieseň o sivom holubovi, Medená veža, ... a pozdravuji vlaštovky, Sladké starosti, Zastihla mě noc...), tiež v televízii (Smrť sa volá Engelchen, Balada o siedmich obesených, Červené víno a i.). - 90. výročie narodenia

29. 12. 1966 † prof. PhDr. Josef Kopal, DrSc., Praha (* 25. 4. 1883 Hřmenín), český literárny vedec a prekladateľ, romanista, univerzitný profesor, pôsobil aj na Slovensku ako profesor dejín francúzskej literatúry na FF UK. Zaoberal sa klasicizmom, romantizmom a realizmom i modernou francúzskou prózou. Autor monumentálnych Dejín francúzskej literatúry, monografií, štúdií, prekladov.- 50. výročie úmrtia

30. 12. 1976 † Jozef Jurovský, SJ, pôv. Weiss-Nägel, Klentnice (* 15. 8. 1899 Banská Bystrica-Uľanka), cirkevný hodnostár, provinciál slovenských jezuitov, cirkevný historik, náboženský a filozofický publicista, prekladateľ. Po barbarskej noci v roku 1950 bol internovaný. Spracoval portréty viacerých jezuitov z obdobia pred ich zrušením, písal o dejinách Liptova, predovšetkým o období jeho rekatolizácie. - 40. výročie úmrtia

30. 12. 1986 † Jozef Ilečko, Modra (* 12. 1. 1909 Kispest-Budapešť), maliar, grafik a ilustrátor. Príslušník Generácie 1909. Maľoval ženské krojované postavy, portréty, zátišia i krajiny. Venoval sa aj knižnej ilustrácii, grafike a kolážam. Najvýznamnejšie samostatné výstavy mal v Bratislave a Modre. - 30. výročie úmrtia

30. 12. 1986 † Vojtech Schrenkel, Bratislava (* 9. 2. 1938 Rimavská Sobota), operný spevák tenorista, pedagóg. Bol sólistom Opery Štátneho divadla v Košiciach, pôsobil v Kleisttheater vo Frankfurte nad Odrou, bol sólistom Opery SND v Bratislave. - 30. výročie úmrtia

30. 12. 1996 † prof. Dr. h. c. Ing. arch. Eugen Kramár, Bratislava (* 5. 5. 1914 Devičie) architekt, vysokoškolský profesor. Predstaviteľ funkcionalizmu, patrí medzi významné osobnosti našej architektúry 20. stor. S architektom Š. Lukačovičom projektovali rad významných funkcionalistických diel - v Bratislave: Slovenská národná banka, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Poštový palác... Vyučoval na SVŠT v Bratislave, bol predsedom Spolku architektov Slovenska. V r. 1950 bol nespravodlivo stíhaný a odsúdený na 14 rokov väzenia, v r. 1960 bol prepustený na amnestiu, v r. 1964 mu udelili štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Po prepustení bol vedúcim projektantom v Stavoprojekte, kde navrhol obchodný dom Prior, vypracoval sériu projektov pre Areál snov na Štrbskom Plese. Bol držiteľom Ceny Emila Belluša, Pocty ministra kultúry SR. - 20. výročie úmrtia